PADI

PADI course with the club thailand thailand diving.

PADI

CMAS

tda-cmas course with the club thailand thailand diving.

TDA cmas

PHAENTHEE

ประเทศไทย 35°

PHAENTHEE

 

CMAS/TDA ONE STAR DIVER(นักดำน้ำขั้น One Star)

 

a. Definition (นิยาม)

 

เมื่อสำเร็จแล้วนักดำน้ำจะต้องมีความสามารถในการดำน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีสามารถพอเพียงที่จะใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบ scuba ในสถานที่ที่รับการฝึกสอนบริเวณที่น้ำนิ่ง และมีความพร้อมที่จะเพิ่มเติมหาประสพการณ์การดำน้ำในภาคทะเล (open water) โดยสามารถที่จะไปดำน้ำร่วมกับนักดำน้ำที่มีประสพการณ์

 

b. Entry requirements (ข้อกำหนดการรับเข้า)

 

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 14 ปีบริบูรณ์

 

c. Course content (หลักสูตรประกอบด้วย)

 

Knowledge (สิ่งที่จะต้องเรียนรู้)

ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของ :

ความสัมพันธ์ของ ความดัน/ปริมาตร และผลกระทบต่อนักดำน้ำและอุปกรณ์ของเขา

สิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อดำรงชีวิต และสาเหตุที่ซับซ้อนเมื่ออยู่ใต้น้ำ

วัตถุประสงค์, หน้าที่, และลักษณะที่สำคัญของอุปกรณ์กีฬาดำน้ำที่จะถูกใช้ในหลักสูตร, และการใช้อย่างถูกต้อง

กฎของการดำน้ำอย่างปลอดภัย, การช่วยเหลือตัวเอง และขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น

เทคนิคของการดำน้ำโดยไม่ต้องทำการลดความดัน

Skills (ทักษะที่จะต้องฝึก)

สามารถในการเตรียมการ, ดูแลรักษา, และใช้อุปกรณ์กีฬาดำน้ำ, ปรับการลอยตัว, ดูแลรักษาท่ออากาศต่าง ๆ ให้ปราศจากน้ำ

สามารถที่จะควบคุณการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางและว่ายน้ำโดยใช้ตีนกบอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เหนื่อยแรง, และสามารถที่จะลงและขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยถูกต้อง

สามารถแสดงเทคนิคการช่วยเหลือตัวเองและเทคนิคการช่วยเหลือคู่หูเบื้องต้น

สามารถที่จะทำตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดำน้ำที่อยู่ภายใต้การดูแล, และแสดงตัวอย่างตามที่ได้ฝึกหัดมา

ญัตติจาก G.A. นักดำน้ำ one star ของ TDA (ต้อง) ดำน้ำในทะเลมาแล้วอย่างน้อย 5 ไดว์

 

d. Assessment (การประเมินผล)

 

ในระบบการ ‘ประเมินอย่างต่อเนื่อง’ ระหว่างหลักสูตร, และการออกใบรับรองตามมาตรฐานที่มี สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และการฝึกสอนข้างต้นจะถูกประเมินที่จุดต่าง ๆ กัน ในระบบนี้จะถูกตัดสินให้ ถ้านักดำน้ำได้รับการพิจารณาแล้วว่า

In the ‘continuous assessment’ system during the course, and the certificate

required standard.

the above knowledge and skills will be assessed at various points

will only be awarded if the diver is judged to have reached the

เพื่อที่จะให้สำเร็จเป็นนักดำน้ำระดับ One Star ของ CMAS/TDA นักเรียนควรแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในหลักสูตรดังต่อไปนี้ ซึ่งพวกเขาสามารถที่จะนำมาแสดงให้ดูได้ในสภาพแวดล้มที่เป็นน้ำนิ่ง (สระน้ำ) :-

1. การลงน้ำโดยการกระโดดหรือดำน้ำ และว่ายน้ำโดยท่า free style อย่างน้อย 100 เมตร, โดยไม่ใช้อุปกรณ์เลย

2. การเตรียมการและประกอบอุปกรณ์ดำน้ำ รวมทั้งถังอากาศ, เรคกูเรเตอร์, เสื้อ B.C., หน้ากาก, ตีนกบ, น้ำหนักถ่วง, ท่อหายใจ, ชุดดำน้ำที่เหมาะสม ในสภาพที่มองเห็น, และ อุปกรณ์อื่น ๆ

3. แสดงเทคนิคการลงสู่น้ำและการขึ้นจากน้ำ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ กัน; จากท่าเรือ, เรือสำหรับดำน้ำ, เรือเล็ก, จากชายหาด

4. แสดงเทคนิคการขึ้นสุ่ผิวน้ำและทำการดำน้ำลง, และทำการควบคุมการลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ

5. แสดงเทคนิคการรักษาตำแหล่งและการช่วยตัวเองที่ผิวน้ำ, โดยการใช้ และการไม่ใช้หน้ากากและเรคกูเรเตอร์

6. ถอดและสวมหน้กากใต้น้ำ, และการนำเรคกูเรเตอร์ออกและการนำใส่กลับไปในปาก

7. แสดงความคุ้นเคยกับการใช้แหล่งอากาศสำรอง และ/หรือ เทคนิคการแบ่งอากาศหายใจ, และการใช้ในกรณีฉุกเฉิน, โดยให้สัมพันธ์กับการส่งสัญญาณที่ปลอดภัย

8. แสดงเทคนิคการควบคุมการลอยตัวใต้น้ำ, และการทำให้ลอยตัวที่ผิวน้ำ

การททดสอบ, โดยการใช้ปากเปล่าหรือการเขียน, สามารถถูกใช้เป็นหลักฐานว่าความรู้มาตรฐานของนักดำน้ำได้ตรงกับ ‘สิ่งที่จะต้องเรียนรู้’ ข้างต้น

การประเมินจะกระทำโดยอ้างอิงกับกฎของ TDA และ CMAS

 

 

 

© Copyright 2021 Thailand Diving co., LTD. All Rights Reserved. Designed by builderall

English Diving | Travel diving a la carte | Licence Diving  | Instructor Diving | Adip | Become a dive instructor | Similan Diving Cruise | Cruise Thailand  | Pattaya | Koh Chang  | Koh Tao | Phuket | Similans | Koh Phiphi | Koh Lipe  | Malaysia | Philippine | Bali | First Aid and Rescue | Wreck Thailand | Artificiel Reef | Protection of The Sea | Photos | Videos | Snorkelling | Blog | Our Testimony | E-learning | Price List | Packages

thailand diving francais Plongée | Voyage plongée à la carte | Brevet | Moniteur | Adip | Devenir moniteur de plongée | Croisière Plongée Similan | Croisière Thailande  | Pattaya | Koh Chang | Koh Tao | Phuket | Similans | Koh Phiphi | Koh Lipe  | Malaisie | Philippine | Bali | Secourisme  | Les Epaves | Coach photo plongée | Club francophone de plongée de Pattaya | Artificiel Reef | Natation | Photos | Vidéos | Protection de la mer | affiliation | Blog | Vos Témoignages | E-learning | Tarifs | Packages

ภาษาไทย ภาษาไทย