Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

CMAS/TDA TWO STAR INSTRUCTOR(นักดำน้ำขั้น One Star)

CMAS/TDA TWO STAR INSTRUCTOR

a. Definition (นิยาม)

ผู้ฝึกสอนที่มีประสพการณ์และมีความรู้, ทักษะ, และมีประสพการณ์ที่ต้องใช้ในการสอนนักดำน้ำเป็นกลุ่มในห้องเรียน, สระน้ำและในทะเล, และเป็นผู้ช่วยในการฝึกฝนผู้ฝึกสอนระดับ One Star, ตามมาตรฐานของ CTDA

b. Entry requirements (ข้อกำหนดการรับเข้า)

1. ต้องถือบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนระดับ 1 Star

2. ต้อง มีอายุอย่างน้อย 19 ปีบริบูรณ์

3. ต้องมีประสพการณ์เพิ่มเติมในการให้ความรู้ภาคปฏิบัติหลังจากได้รับบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนระดับ 1 Star มาแล้ว

c. Course content (หลักสูตรประกอบด้วย)

Knowledge (สิ่งที่จะต้องเรียนรู้)

ต้องมีความเข้าใจครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ :

หลักของการสอน

กระบวนการเรียนรู้

วิธีการให้ความรู้ถึงกีฬาดำน้ำอย่างเหมาะสม

แนะนำการใช้อุปกรณ์สำหรับดำน้ำ

Skills (ทักษะที่จะต้องฝึก)

ต้องสามารถที่จะควบคุมและนำนักเรียนเป็นกลุ่มในสภาพการดำน้ำอันหลากหลาย

ต้องสามารถที่จะให้คำแนะนำนักเรียนเป็นกลุ่มในทะเล

ต้องสามารถที่จะสอนครอบคลุมหลักสูตรนักดำน้ำระดับ 1,2 และ 3 Star ให้กับนักเรียนเป็นกลุ่มในสถานการณ์ที่ ผิวน้ำ/ห้องเรียน และในทะเล

ต้องสามารถที่จะสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

d. Assessment (การประเมินผล)

ในระบบการ ‘ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง’ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทักษะที่จะต้องฝึกจะถูกประเมินในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างหลักสูตร, และการรับรองจะออกให้ถ้าผู้ฝึกสอนถูกพิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ

ถ้าระบบ ‘การทดสอบ’ ยังถูกใช้จนกระทั่งการประเมินผลสุดท้ายควรดำเนินการเพื่อให้ความสามารถของผู้ฝึกสอนได้เพิ่มขึ้นภายในสภาพการดำน้ำในสถานที่น้ำนิ่ง (สระน้ำ)

Skills (ทักษะที่จะต้องฝึก)

1. แสดงความสามารถในการควบคุมและนำนักเรียนเป็นกลุ่มในการดำน้ำที่ทะเล

2. แสดงความสามารถในการให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นกลุ่มในเทคนิคการดำน้ำที่ถูกเลือกในสถานที่น้ำนิ่งและในทะเล

3. แสดงความรู้ที่ครอบคลุมหลักสูตรของนักดำน้ำขั้น 1,2 และ 3 Star และความสามารถในการสอนนักเรียนเป็นกลุ่มทั้งสถานที่ที่ผิวน้ำและห้องเรียน และในทะเล

4. แสดงความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

การประเมินจะกระทำกันที่ TDA ITC