Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

TDA/CMAS TWO STAR DIVER (นักดำน้ำขั้น 2 Star)

CMAS/TDA TWO STAR DIVER (นักดำน้ำขั้น two star ของ CMAS/TDA)

a. Definition (นิยาม)

นักดำน้ำขั้น 2 star คือ นักดำน้ำผู้ซึ่งมีประสพการณ์เพิ่มเติมจากการดำน้ำในทะเลและได้รับการพิจารณาแล้วว่าพร้อมที่จะเป็นคู่หูกับนักดำน้ำผู้อื่น โดยอาจจะเป็นนักดำที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า และนักดำน้ำขั้น 2 star ยังมีประสพการณ์ไม่เพียงพอที่จะดำน้ำนำนักดำน้ำขั้น 1 star ก็ได้ในทะเล

b. Entry requirements (ข้อกำหนดการรับเข้า)

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีบริบูรณ์

2. เมื่อได้รับบัตรนักดำน้ำขั้น 1 Star ของ CMAS แล้ว นักดำน้ำควรดำน้ำต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ไดว์, ซึ่งในจำนวนนี้อย่างน้อย 10 ไดว์ ควรดำอยู่ระหว่าง 10 – 30 เมตร

c. Course content (หลักสูตรประกอบด้วย)

Knowledge (สิ่งที่จะต้องเรียนรู้)

ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานดังต่อไปนี้ :

กายภาพและสรีระศาสตร์กับการดำน้ำ. สาเหตุและผลกระทบของอาการเจ็บป่วยและโรคที่มีความสัมพันธ์กับการดำน้ำ

การปฐมพยาบาลพื้นฐาน, เทคนิคการช่วยชีวิต

ปัญหาที่สัมพันธ์กับการดำน้ำลึกมาก ๆ, การคำนวณการใช้อากาศ, การใช้ตารางดำน้ำแบบลดความดันอย่างถูกต้อง

การเลือกแหล่งดำน้ำและกฎของการวางแผนการดำน้ำ

Skills (ทักษะที่จะต้องฝึก)

ต้องสามารถใช้หน้าการ, ตีนกบ, และท่อหายใจ

ต้องสามารถที่จะว่ายน้ำที่ผิวน้ำโดยสวมอุปกรณ์ดำน้ำครบแต่ใช้ท่อหายใจ

ต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์ดำน้ำในระดับความลึกปานกลางอย่างครบถ้วน

ต้องสามารถใช้เทคนิคการช่วยเหลือตัวเอลและคู่หูจากระดับความลึกระยะ 10 – 30 เมตร

ต้องรู้จักการปรับแต่งอุปกรณ์การลอยตัว

ต้องสามารถใช้ตารางลดความดันเพื่อดำน้ำครั้งเดียวหรือดำน้ำติดต่อกัน

d. Assessment (การประเมินผล)

ในระบบการ ‘ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง’ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทักษะที่จะต้องฝึกจะถูกประเมินในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างหลักสูตร, และการรับรองจะออกให้ถ้านักดำน้ำถูกพิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ

เพื่อที่จะบรรลุเป็นนักดำน้ำระดับ two star ของ CMAS/TDA, นักเรียนควรแสดงให้เห็นในช่วงหลักสูตรการเรียนการสอนว่าพวกเขามีความสามารถที่จะทำดังต่อไปนี้ :-

1. แสดงความสามารถในการใช้หน้ากาก, ตีนกบ, และท่อหายใจ, โดยการว่ายน้ำ 800 เมตร, กับการใช้ท่อหายใจดำน้ำที่ความลึก 5 เมตรสำหรับระยะในทางตรง 10 เมตร

2. สามารถที่จะว่ายน้ำที่ผิวน้ำโดยสวมชุดพร้อมอุปกรณ์ครบแต่ใช้ท่ออากาศ, อย่างน้อย 500 เมตร, และว่ายน้ำหงายหลังหรือไปข้าง ๆ ในระยะ 100 เมตรโดยไม่ใช้ท่อหายใจหรือเรคกูเรเตอร์

3. แสดงให้เห็นว่ารู้จักการใช้อุปกรณ์ขณะที่ดำน้ำในระยะ 10 – 30 เมตร, ถอดและใส่หน้ากาก และการเอาเข้าและใส่กลับ เรคกูเรเตอร์ สำหรับหายใจ

4. แสดงเทคนิคการช่วยเหลือตัวเองและการช่วยคู่หูจากที่ระดับความลึกระยะ 10 – 30 เมตร, ตามด้วยการลากผู้ป่วยที่ผิวน้ำ

5. แสดงความสามารถในการช่วยคู่หูที่ดำน้ำด้วยกันที่มีปัญหา ‘อากาศหมด’ ตลอดจนการใช้แหล่งอากาศสำรอง หรือเทคนิคการหายใจร่วมกับคู่หู, รวมทั้งการกลับขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างปลอดภัย

6. แสดงการใช้และการปรับอุปกรณ์การควบคุมการลอยตัวโดยปราศจากการใช้แหล่งอากาศสำรอง

7. แสดงการใช้ตารางการลดความดันสำหรับการดำน้ำครั้งเดียวหรือดำน้ำติดต่อกัน

8. สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดำน้ำเพื่อ ทั้งขณะดำน้ำ, และระหว่างการเตรียมการสำหรับดำน้ำที่ผิวน้ำ

การททดสอบ, โดยการใช้ปากเปล่าหรือการเขียน, สามารถถูกใช้เป็นหลักฐานว่าความรู้มาตรฐานของนักดำน้ำได้ตรงกับ ‘สิ่งที่จะต้องเรียนรู้’ ข้างต้น

การประเมินจะกระทำโดยอ้างอิงกับกฎของ TDA และ CMAS