Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

CMAS/TDA FOUR STAR DIVER

(นักดำน้ำขั้น 4 Star ของCMAS/TDA)

a. Definition (นิยาม)

เป็นนักดำน้ำขั้น three star ผู้ที่ได้รับความรู้และความสามารถสูงกว่าระดับเกณฑ์เฉลี่ย โดยมีประสพการณ์ที่กว้างขวางเป็นเครื่องรองรับ เขาจะมีความสามารถในการเอื้อประโยชน์แก่นักดำน้ำ และมีการดำน้ำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการดำน้ำและวัตถุประสงค์ของโครงการ

b. Entry requirements (ข้อกำหนดการรับเข้า)

1. ต้องถือใบรับรองนักดำน้ำขั้น 3 Star อย่างน้อย 2 ปี

2. ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรที่เป็นอยู่อย่างน้อย 5 ปี

3. ต้องดำน้ำมาแล้วอย่างน้อย 100 ไดว์, ภายใต้สภาพแวดล้ามที่แตกต่างกัน, หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำระดับ 3 Star

c. Course content (หลักสูตรประกอบด้วย)

ไม่มีการพิจารณาว่าระดับนี้จะบรรลุได้โดยหลักสูตรหรือเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตายตัว, แต่จะขึ้นอยู่กับเหตุผลของประสพการณ์ที่ได้รับในช่วงที่ดำน้ำอย่างต่อเนื่องมา รวมกับสภาพแวดล้อมอันหลากหลายและความต้องการมีบัตร

d. Assessment (การประเมินผล)

นักดำน้ำต้องสามารถที่จะพิสูจน์ถึงขีดควาสามารถต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ของเขา และกิจกรรมการดำน้ำอื่น ๆ กับเน้นโดยเฉพาะในขั้นตอนการดำน้ำอย่างปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน, และโดยการพิสูจน์ความสามารถของเขาโดยให้ลองทำสิ่งที่พิเศษหรือแบบฝึกหัดเฉพาะเจาะจง

การประเมินจะกระทำโดยอ้างอิงกับกฎของ TDA และ CMAS