Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

โปรแกรมของ PADI Divemaster

โปรแกรมของ PADI Divemaster นี้เป็นบันใดขั้นแรกของระดับผู้นำทางด้านการดำน้ำของระบบ การศึกษาของนักดำน้ำของ PADI ระดับนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นบุคคลผู้ซึ่ง:

 1. มีระดับของทักษะในการดำน้ำในขั้นสูง
 2. มีระดับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของการดำน้ำเท่ากันกับระดับครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ
 3. ได้รับการฝึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยของครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ ในระหว่างที่ครูผู้ฝึกสอนดำ น้ำนั้นทำการสอนนักเรียน
 4. มีความรับผิดชอบได้อย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของนักดำน้ำอื่น ๆ

ตามที่คุณได้ทราบมาแล้วว่า PADI Divemaster มากมายที่จะเรียนต่อจนเป็นครูผู้ฝึกสอนดำน้ำของ PADI ดังนั้น, การฝึกฝนและประสบการณ์ที่คุณได้รับจากโปรแกรมของ PADI Divemaster จะ ช่วยขัดเกลาความสามารถและลักษณะนิสัยของคุณให้คุณกลายเป็นระดับมืออาชีพทางด้านการ ศึกษาดำน้ำได้

ในฐานะที่คุณเป็น PADI Divemaster คุณจะสามารถ:

 1. จัดการและสอนกิจกรรมการดำน้ำเพื่อการพักผ่อนทั้งบนบก และ บนเรือได้
 2. เป็นผู้ช่วยของครูผู้ฝึกสอนดำน้ำของ PADI ในการสอนโปรแกรมนักดำน้ำของ PADI ได้

เพื่อให้ได้รับการรับรองเข้าไปฝึกในหลักสูตรของ PADI Divemaster นั้นคุณจะต้อง:

 1. ได้รับการรับรองว่าเป็นนักดำน้ำขั้น PADI Advanced Open Water diver (หรือเทียบเท่าจาก สถานบันอื่น)
 2. ได้รับการรับรองว่าเป็นนักดำน้ำขั้น PADI Rescue Diver (หรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่น)
 3. จะต้องมีหลักฐานการบันทึกการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมาไม่ต่ำกว่า 20 ครั้งก่อนที่จะเข้ารับ การฝึกในหลักสูตร PADI Divemaster, และจะต้องมีบันทึกการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ ต่ำกว่า 60 ครั้งโดยจะต้องมีการดำน้ำแบบ Night Dive และ Navigation Dive ก่อนที่จะได้รับ การรับรองว่าเป็นนักดำน้ำ PADI Divemaster
 4. มีอายุอย่างน้อยที่สุด 18 ปี
 5. อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์สำหรับการดำน้ำ และจะต้องยื่นใบรับรองการแพทย์ซึ่งเซ็นต์ชื่อ รับรองโดยนายแแพทย์

 

คุณจะต้องจบการเรียนสามส่วนใหญ่ ๆ ในโปรแกรมของ PADI Divemaster คือ:

  1. ความสามารถทางน้ำ และ ทักษะทางน้ำ และ ความแข็งแรงทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับทักษะทางน้ำ
  2. การพัฒนาทางด้านความรู้ เช่น:
   • ฟิสิกค์เกี่ยวกับการดำน้ำ (Diving Physics)
   • สรีระวิทยาเกี่ยวกับการดำน้ำ (Diving Physiology)
   • ทักษะ และ สภาพแวดล้อมของการดำน้ำ (Diving Skills & Environment)
   • การช่วยควบคุมนักเรียนดำน้ำ
   • การจัดการ และ การควบคุมการดำน้ำ
   • การวางแผนการดำน้ำ
   • แผนช่วยเหลือยามฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการดำน้ำในท้องถิ่นนั้น
   • การทำแผนที่สถานที่ดำน้ำใต้น้ำในท้องถิ่นนั้น
  3. การนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฝึกโดยใช้โครงสร้างการฝึกหลาย อย่าง, การสร้ารงเหตุการจำลองให้เหมือนจริง และ การฝึกจริง ๆ โดยเป็นผู้ช่วยของครูผู้ฝึก สอนดำน้ำควบคุมนักเรียนจริง ๆ ในโปรแกรมของหลักสูตร PADI จากการฝึกที่ทำให้คุณได้ รับประสบการณ์ของภาคปฏิบัติ เช่น เป็นผู้ช่วยในการสอน และ การควบคุมดูแลกิจกรรมดำน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ, เป็นทั้งผู้ร่วมประสานงาน และ เป็นผู้นำใต้น้ำ

 

ในฐานะที่เป็นนักดำน้ำ PADI Divemaster คุณสามารถ:

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของครูผู้ฝึกสอนดำน้ำของ PADI ที่ได้รับรองแล้ว
 2. ทำการควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรม PADI Experience สำหรับนักดำน้ำที่ยังไม่มีใบ รับรองเป็นนักดำน้ำ
 3. ทำการควบคุมทั่ว ๆ ไป ในการวางแผน, จัดการ และ ควบคุมโดยตรงในกิจกรรมดำน้ำทั้งผู้ที่ได้ รับการฝึกมาแล้ว และ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาก่อน
 4. สอนและออกใบรับรองแก่นักดำน้ำแบบ PADI Skin Diver
 5. ทำการสอนโปรแกรม PADI Scuba Review แก่นักดำน้ำที่มีใบรับรองเป็นนักดำน้ำแล้ว
 6. สามารถสมัครเข้ารับการฝึกในระดับครูผู้ฝึกสอนดำน้ำได้

เมื่อจบหลักสูตร PADI Divemaster แล้ว คุณจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรสำหรับติดผนัง แสดงถึงว่าคุณได้อยู่ในระดับดังกล่าวแล้ว และคุณยังเป็นสมาชิกของ PADI และได้รับผล ประโยชน์, รวมทั้งสามารถซื้อประกันภัยเกี่ยวข้องกับการเป็นมืออาชีพ (ซึ่งอาจจะต้องมีการซื้อประ กันภัยในการสอนในบางกิจกรรม)