Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

discover

discover scuba diving

2  การดำน้ำ

4000  ฿

émergency first response course

émergency first response

 1 วัน

4000  ฿

infos 1*diver

    1*diver   

 5 วัน

16990  ฿

info 3*diver

    3* diver  

 6 วัน

17990 ฿

info 2*diver

    2*diver    

5 วัน

13990  ฿

info assistant instructeur

instructeur 

 7 วัน

40990 ฿

BASIC DIVER (นักดำน้ำขั้นพื้นฐาน)

เป็นนักดำน้ำผู้ซึ่งมีความสามารถในการดำน้ำอย่างปลอดภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดำน้ำได้อย่างถูกต้องในบริเวณน้ำนิ่ง (คล้ายสระน้ำ) และพร้อมที่จะเพิ่มเติมประสพการณ์ในการดำน้ำโดยเข้าร่วมกับกลุ่มซึ่งมีผู้นำกลุ่มระดับ (CMAS/TDA Diver 3 Star) หรือสูงกว่า

ONE STAR DIVER(นักดำน้ำขั้น one star)

เป็นนักดำน้ำที่มีความสามารถในการดำน้ำอย่างปลอดภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดำน้ำได้อย่างถูกต้องในบริเวณน้ำนิ่ง (คล้ายสระน้ำ) และพร้อมที่จะเพิ่มเติมประสพการณ์ในการดำน้ำโดยเข้าร่วมกับกลุ่มซึ่งมีประสพการณ์

TWO STAR DIVER (นักดำน้ำขั้น two star)

เป็นนักดำน้ำที่ได้รับการเพิ่มเติมประสพการณ์การดำน้ำในทะเลและได้รับการพิจารณาแล้วว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักดำน้ำโดยกลุ่มนักดำน้ำที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า นักดำน้ำขั้นนี้จะยังไม่มีประสพการณ์มากพอที่จะเป็นผู้นำกลุ่มให้กับนักดำน้ำขั้น one star ในทะเล

THREE STAR DIVER(นักดำน้ำขั้น three star)

เป็นนักดำน้ำที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนัก, พร้อมประสพการณ์, ความรับผิดชอบ และได้รับการพิจารณาความสามารถที่จะเป็นผู้นำนักดำน้ำทุกระดับในทะเล

FOUR STAR DIVER(นักดำน้ำขั้น four star)

นักดำน้ำขั้น three star เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยของความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสพการณ์ที่หลากหลาย เขาจะมีความสามารถที่จะขอความร่วมมือจากนักดำน้ำอื่น ๆ และสามารถดำน้ำเพื่อที่จะทำกิจกรรมใต้น้ำที่สำคัญ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ

ONE STAR INSTRUCTOR (ผู้ฝึกสอนระดับ one star)

นักดำน้ำขั้น three star คือผู้ที่ได้เรียนรู้เทคนิคของการสอนดำน้ำ และมีความสามารถในการแนะนำฝึกสอนดำน้ำ และเขาจะได้รับการคัดเลือกให้ฝีกสอนบทเรียนต่าง ๆ; แต่จะไม่เต็มหลักสูตร

TWO STAR INSTRUCTOR (ผู้ฝึกสอนระดับ two star)

ผู้ฝึกสอนระดับ one star ผู้ที่มีความรู้, ความเชี่ยวชาญ, และประสพการณ์ในการสอนนักดำน้ำเป็นกลุ่มในห้องเรียน, ในสระน้ำ, และในทะเล, และเป็นผู้ช่วยในการอบรบผู้ฝึกสอนระดับ one star

THREE STAR INSTRUCTOR (ผู้ฝึกสอนระดับ three star)

ผู้ฝึกสอนระดับ two star ที่มีประสพการณ์สูง และมีความสามารถที่จะฝึกสอนนักดำน้ำในทุกระดับ และผู้ฝึกสอน และมีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนดำน้ำ, ศูนย์ฝึก, และหลักสูตรการฝึกสอนพิเศษ รวมทั้งการออกงานต่าง ๆ