Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

CMAS/TDA BASIC DIVER(นักดำน้ำขั้น One Star)

TDA BASIC DIVER (นักดำน้ำขั้นพื้นฐานของ TDA)

เมื่อสำเร็จแล้วนักดำน้ำจะต้องมีความสามารถในการดำน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีความสามารถพอเพียงที่จะใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบ scuba ในสถานที่ที่รับการฝึกสอนบริเวณที่น้ำนิ่ง และมีความพร้อมที่จะเพิ่มเติมหาประสพการณ์การดำน้ำในภาคทะเล (open water) โดยสามารถที่จะไปดำน้ำร่วมกับนักดำน้ำระดับที่เป็นระดับผู้นำ (TDA Diver 3 Star) หรือระดับที่สูงกว่า

ในส่วนของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ควรกระทำกันในสระว่ายน้ำหรือบริเวณที่น้ำนิ่งสงบที่มีสภาพคล้ายกับสระว่ายน้ำ นักดำน้ำขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้ทฤษฎีเหมือนกับนักดำน้ำ 1 Star รวมทั้งการสอบข้อเขียนด้วย

การออกใบรับรองสถานะของนักดำน้ำขั้นพื้นฐาน ควรออกให้หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำหรือบริเวณที่น้ำนิ่งสงบที่มีสภาพคล้ายกับสระว่ายน้ำ และได้ไปดำน้ำในทะเล 2 ครั้ง

ถ้าหากต้องการเป็นนักดำน้ำขั้น 1 Star เขาสามารถจะขอเลื่อนขั้นได้ภายในหนึ่งปี โดยจะต้องฝึกภาคปฏิบัติส่วนที่เหลือในทะเล